Lainaehdot

Everyday-luoton yleiset ehdot 11.3.2021

Alla määritellään ne ehdot, joilla OPR-Yritysrahoitus Oy (luotonantaja) myöntää Everyday-tililuoton (Everyday-luotto) sitä hakevalle henkilölle (luotonsaaja). Luoton voi saada vähintään 21-vuotias hyvin raha-asiansa hoitava Suomen kansalainen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä. Luotonantaja käyttää Everyday-luottoa myöntäessään ja valvoessaan luotonsaajan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:stä sekä tarkistaa henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotto on tarkoitettu luotonsaajan henkilökohtaiseen käyttöön.

Lainasopimus syntyy, kun luotonsaaja lähettää luotonantajan tarjoaman lainahakemuksen luotonantajalle ja luotonantaja hyväksyy hakemuksen ja myöntää luoton. Sopimuskokonaisuus muodostuu lainahakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä, lainasopimuksesta sekä näistä lainaehdoista. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä.

Everyday-luoton luottoraja ja käyttö

Everyday-luoton luottoraja on yksilöity luottosopimuksessa, enintään 2000€. Luotonsaajalla on oikeus käyttää luottoa nostamalla luottoa vapaasti tililleen sovitun luottorajan puitteissa. Everyday-luoton käyttäminen vähentää ja luottotilille kirjautunut kuukausierän lyhennyksen osuus lisää kulloinkin käytettävissä olevaa Everyday-luoton määrää.

Lainahakemuksen yhteydessä luotonsaaja nimeää suomalaisen pankkitilin, jolle nostot ohjataan sekä suomalaisen matkapuhelinnumeron, jolla nostoja voi suorittaa. Pankkitilin ja matkapuhelinnumeron vaihtaminen on mahdollista ainoastaan kirjautumalla luotonantajan OPR-Online -verkkopalveluun.

Everyday-luoton nosto-ohjeet ja lainapalvelun aukioloajat on kuvattu osoitteessa www.everyday.fi. Miniminosto on 20 euroa, jonka jälkeen nostoja voi suorittaa yhden euron tarkkuudella.

Everyday-luoton käytöstä aiheutuvat kulut ja takaisinmaksu

Everyday-luotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kk-maksua. Everyday-luoton käytöstä luotonsaajan maksettavaksi tulee luottosopimuksessa yksilöity nostoprovisio, joka on enintään 15% nostettavasta summasta.

Hyödykkeen myyjän tarjoamana maksutapana hyödykkeen oston yhteydessä nostoprovisiota ei veloiteta, ellei siitä erikseen mainita oston yhteydessä.

Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä. Luoton nostot ja nostoprovisiot ovat korottomia niiden jälkeistä laskutuspäivää seuraavaan eräpäivään saakka, minkä jälkeen luotonsaaja on velvollinen maksamaan avoimelle saldolle luottosopimuksessa yksilöidyn kuukausikoron, enintään 5% (vuosikorko 60%). Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, luoton nostamisesta aiheutuneet nostoprovisiot ja kertyneen kuukausikoron. Korotonta maksuaikaa on keskimäärin 45 päivää. Kuukausikorko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana kuukauden todellisten päivien määrää.

Luoton vähimmäislyhennys on 10% laskutushetken avoimesta saldosta, kuitenkin vähintään 20€. Mikäli luotonsaajan avoin saldo on pienempi kuin 20€, vähimmäislyhennys on koko avoin saldo. Lisäksi luotonsaajan puhelinlaskussaan maksettavaksi tulevat luoton nostoon liittyvät internet-, puhelin- ja tekstiviestikulut. Kuluttajasuojalain mukainen todellinen kulut huomioiva vuosikorko 2000 euron luotolle on 92,04%

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä, joka saa olla korkeintaan luoton avoimen saldon määrä. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan avointa saldoa.

Luottosopimuksen irtisanominen

Tämän sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi molemmilta osapuolilta. Sopimuksen irtisanominen voi tapahtua kirjallisesti kirjeenä tai sähköpostilla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

Maksun viivästyminen

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan lainmukainen huomautuskulu.

Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse. Kaikista perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat luotonsaajan maksettavaksi. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Everyday-luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Everyday-luotto erääntyy kokonaan maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10% tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotonantaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Everyday-luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa Everyday-luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen suorittaminen tai pienentämällä luottorajaa. Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli Everyday-luoton turvallisuus on vaarantunut, luotonantajalla on syytä epäillä että Everyday-luottoa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
ilmoitus peruuttamisesta
paikka ja päiväys
luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:
OPR-Yritysrahoitus Oy
Everyday, Peruuttamisilmoitus
Lautatarhankatu 8 B
00580 HELSINKI

Peruuttamisilmoituksen voi myös lähettää faksilla numeroon 020 741 2031. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron luotto, on Luotonantajalla kuitenkin oikeus periä luotonsaajalta luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Muut ehdot

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa kuulematta luotonsaajaa. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa nimetylle tilille maksettua nostoa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Luoton nosto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten, kutenrekisteriselosteessa on ilmoitettu.

Sopimusehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Lainasopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta
Kaikukatu 3, 4 krs.
PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Luoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan luotonsaajan kotipaikkakunnan tai, mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkakuntaa, Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.

Rekisteriseloste

Asiakaspalvelu

Avoinna
ma-pe klo 9–17
Puhelin
020 741 2030
ma-pe klo 10–15
Sähköposti
asiakaspalvelu@everyday.fi
Chat
Chat

Everyday.fi perustiedot

  • Jatkuva tililuotto, ei määriteltyä takaisinmaksuaikaa
  • Takaisinmaksu kerralla tai erissä
  • 2000€ lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 92,04% ja luoton arvioitu kokonaiskustannus on 1130,61€ mikäli asiakas nostaa 2000€ kerralla, käyttää minimilyhennystä ja maksaa luoton kokonaisuudessaan takaisin 12kk kuluttua


Mitä Everydayn käyttö maksaa?

200,00 €

  • Maksat yhteensä:
  • TAI osamaksulla:
  • Luoton määrä:
  • Nostoprovisio (15%):
  • Eräpäivä:30.06.2023
Kuluttajasuojalain mukainen todellinen kulut huomioiva vuosikorko 2000 euron luotolle on 92,04%