Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Příloha č. 2 k zákonu č. 257/2016 Sb.

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

 

Věřitel

Adresa

 

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

OPR-Finance s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

 

22 888 69 69

info@everydayplus.cz

-

www.everydayplus.cz

(*) Tyto informace jsou nepovinné

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

 

Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový spotřebitelský úvěr (nikoliv na bydlení či vázaný spotřebitelský úvěr); smlouva je založena na splácení jistiny i úroku a splátka tak vede k umoření jistiny i úroku.

Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Výše celkového úvěrového limitu činí 50.000,- Kč.

Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Poskytneme Vám peněžní prostředky převodem na Váš bankovní účet. Jste oprávněni čerpat peněžní prostředky maximálně do výše sjednaného úvěrového limitu. Nejste povinni úvěr čerpat. Výše jednotlivých čerpání je omezena, výše prvního čerpání činí nejvýše 5.000,- Kč. O čerpání úvěru můžete požádat distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím textových zpráv SMS, nebo prostřednictvím formuláře pro čerpání úvěru umístěného v rámci Vašeho uživatelského účtu.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete muset uhradit toto:

Jediná splátka ve výši 60.000,- Kč, splatná do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků.

Úroky a /nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

Platba zahrnuje jistinu úvěru ve výši 50.000,- Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 10.000,- Kč.

Úrok za dobu od vyčerpání peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení činí 0,- Kč.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

60.000,- Kč.

 

Je-li požadováno zajištění

Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.

Splacení úvěru není zajištěné, je utvrzeno smluvní pokutou ve výši 121,- Kč za každých započatý kalendářní měsíc prodlení (dále jen „Smluvní pokuta“). Nárok na Smluvní pokutu vzniká po dobu prvních třech (3) kalendářních měsíců prodlení Klienta. V případě dalšího, nového prodlení Klienta se splacením dluhu či jeho části vzniká nárok na Smluvní pokutu po dobu dalších prvních třech (3) kalendářních měsíců prodlení Klienta. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná ke dni vzniku práva na její zaplacení, ke dni, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další kalendářní měsíc prodlení v případě opakovaného vzniku nároku na Smluvní pokutu. Úvěrující se může nároku na zaplacení Smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní. Smluvní pokuta se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta. Uvedená smluvní pokuta je uplatňována pouze do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení Klienta splatným a souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Klient v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, musí být nižší než 3.000 Kč. Bez ohledu na další ustanovení této smlouvy nesmí souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru, nejvýše však 200.000 Kč.

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

 

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Pevná úroková sazba činí 20 % měsíčně za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků až do jejich vrácení. V případě, že se stane celý dluh splatným, jste za dobu od prvního dne splatnosti celého dluhu až do splacení dluhu povinen zaplatit z peněžních prostředků sjednaný úrok z peněžních prostředků ve výši 15 % ročně místo sjednaného úroku ve výši 20 % měsíčně.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

519 %

 

Příklad:

V příkladu se předpokládá, že úvěrový limit ve výši 50.000,- Kč je vyčerpán ve dvanáctý den kalendářního měsíce a v plné výši, a je splacen jedinou splátkou k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k čerpání úvěru.

 

Výše úvěrového rámce: 50.000,- Kč

Splatnost: 49 dní

Frekvence splácení: jedna splátka za 49 dní

Úroková sazba: 0,- Kč; Pevná úroková sazba činí 20 % měsíčně, za dobu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k čerpání peněžních prostředků až do jejich vrácení. V případě, že se stane celý dluh splatným, jste za dobu od prvního dne splatnosti celého dluhu až do splacení dluhu povinen zaplatit z peněžních prostředků sjednaný úrok z peněžních prostředků ve výši 15 % ročně místo sjednaného úroku ve výši 20 % měsíčně.

Poplatek za poskytnutí úvěru: 10.000,- Kč

Výše celkové splátky: 60.000,- Kč

Výsledná RPSN: 519 %

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

— pojištění úvěru nebo

— smlouvu o jiné doplňkové službě.

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN

 

Pro získání spotřebitelského úvěru není nutné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě.

NE

NE

 

Související náklady

 

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Za opožděné platby Vám bude účtováno:

 

- úrok z prodlení v zákonné výši.

- smluvní pokuta ve výši 121,- Kč za každých započatý kalendářní měsíc prodlení (dále jen „Smluvní pokuta“). Nárok na Smluvní pokutu vzniká po dobu prvních třech (3) kalendářních měsíců prodlení Klienta. V případě dalšího, nového prodlení Klienta se splacením dluhu či jeho části vzniká nárok na Smluvní pokutu po dobu dalších prvních třech (3) kalendářních měsíců prodlení Klienta. Smluvní pokuta dle tohoto článku je splatná ke dni vzniku práva na její zaplacení, ke dni, ke kterému nastalo prodlení, respektive ode dne, kdy započal další kalendářní měsíc prodlení v případě opakovaného vzniku nároku na Smluvní pokutu. Úvěrující se může nároku na zaplacení Smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní. Smluvní pokuta se ke konci každého kalendářního měsíce stává součástí jistiny dluhu Klienta. Uvedená smluvní pokuta je uplatňována pouze do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení Klienta splatným a souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Klient v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, musí být nižší než 3.000 Kč. Bez ohledu na další ustanovení této smlouvy nesmí souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše úvěru, nejvýše však 200.000 Kč..

 

 

4. Další důležité právní aspekty

 

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

ANO

Předčasné splacení

 

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

 

Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

Jste oprávněni spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Vyhledávání v databázi

 

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Pokud před uzavřením smlouvy o úvěru budeme v rámci odborného posuzování schopnosti splácet spotřebitelský úvěr nahlížet do databází umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti a pokud důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru bude výsledek vyhledávání v této databázi, okamžitě a bezplatně Vás vyrozumíme o tomto výsledku.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

Jsme povinni Vám poskytnout na Vaše požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru. To neplatí, pokud nejsme ochotni přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru v okamžiku, kdy o kopii návrhu požádáte.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy

Tyto informace platí do čtrnácti (14) dnů ode dne předání tohoto formuláře.

 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

 

a) o věřiteli

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě

Adresa

Telefonní číslo (*)

E-mailová adresa (*)

Číslo faxu (*)

Adresa internetových stránek (*)

OPR-Finance s.r.o.

 

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

22 888 69 69

info@everydayplus.cz

-

www.everydayplus.cz

Zápis v rejstříku

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205501

Orgán dohledu

Česká národní banka

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

 

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Můžete od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to v písemné formě, zasláním odstoupení na naši adresu. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Nemáme právo požadovat po Vás žádné plnění s výjimkou jistiny poskytnutého spotřebitelského úvěru; tuto jistinu jste povinni nám zaplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Česká republika

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

Právní vztah mezi účastníky smlouvy o úvěru se řídí právem České republiky; v případě sporů bude rozhodováno obecnými soudy ČR.

 

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v češtině. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v češtině, pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy můžete kontaktovat finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.finarbitr.cz/.

 

Případný spor řeší finanční arbitr postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na Váš návrh s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné.

Asiakaspalvelu

ma-pe 8–22
la-su 9–21
Puhelin
020 741 2030
Avoinna arkisin klo 9–18
Sähköposti
asiakaspalvelu@everyday.fi
Chat
Chat

Everyday.fi perustiedot

  • Jatkuva tililuotto, ei määriteltyä takaisinmaksuaikaa
  • Takaisinmaksu kerralla tai erissä
  • 2000€ lainalle todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 92,04% ja luoton arvioitu kokonaiskustannus on 1130,61€ mikäli asiakas nostaa 2000€ kerralla, käyttää minimilyhennystä ja maksaa luoton kokonaisuudessaan takaisin 12kk kuluttua


Mitä Everydayn käyttö maksaa?

200,00 €

  • Maksat yhteensä:
  • TAI osamaksulla:
  • Luoton määrä:
  • Nostoprovisio (15%):
  • Eräpäivä:30.06.2020
Kuluttajasuojalain mukainen todellinen kulut huomioiva vuosikorko 2000 euron luotolle on 92,04%